HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LĐ VÀ QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2019

Thực hiện Bộ luật lao động năm 2014, Luật ATVSLĐ năm 2015, Luật BHXH; Nội quy, Quy chế của đơn vị…..Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV đặc biệt là số lao động mới biên chế vào Công ty hiểu biết thêm về một số nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật VSATLĐ, nội quy, quy chế của công ty…..

Sáng ngày 22/08/2019 Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ an đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và quán triệt một số nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội Nghị có Đồng chí: Hoàng Văn Khanh- Bí Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT.

Các Đ/c là thành viên HĐQT, Ban giám đốc công ty, các đ/c là trưởng, phó phòng, ban, xí nghiệp, các đội và 255 đại biểu thay mặt cho gần 600 CBCNV trong Công ty

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Phạm Hữu Thắng- phó phòng Tổ chức hành chính đã thông qua các nội dung và chương trình Hội nghị

Tại Hội nghị này chúng ta được nghe Đ/c Đức- PGĐ Công ty- phổ biến về định mức giao khoán khối lượng và một số nội dung nhiệm vụ thành phố giao; Báo cáo về công tác thu giá dịch vụ VSMT do Đ/c Tô Thị Thành – trưởng phòng thu phí trình bày ; Phổ biến một số nội dung mới trong Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Lao động….. do Đ/c Dương- Trưởng phòng tổ chức trình bày; Phổ biến một số nội dung trong Luật Công Đoàn do Đ/c Lê Thị Hồng Kỷ trình bày. Hội nghị tiến hành thảo luận và cho ý kiến của các Tổ, đội, xí nghiệp.

Phát biểu và chỉ đạo Hội Nghị Đồng chí: Hoàng Văn Khanh- Bí Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: Hội Nghị Phổ biến Pháp luật Lao động là dịp để cho Cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty nắm rõ và hiểu biết thêm mội số nội dung mới sửa đổi bổ sung của Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật VSATLĐ….. các nội quy quy chế của công ty. đồng thời quán triệt chung về trách nhiệm của người lao động trong công tác VSMT và thu giá dịch vụ VSMT.

Tìm kiếm nội dung