Ngày 26 tháng 3 năm 2023
 urenconghean@gmail.com   -    02383.899.369
Quan hệ cổ đông THÔNG BÁO ( về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022)

THÔNG BÁO ( về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022)

Đăng lúc: 25/11/2022

Version V1.0 © 2021 - URENCO NGHE AN - Design & Develop by Govin Viet Nam . All Rights Reserved