Ngày 26 tháng 3 năm 2023
 urenconghean@gmail.com   -    02383.899.369
Quan hệ cổ đông THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Version V1.0 © 2021 - URENCO NGHE AN - Design & Develop by Govin Viet Nam . All Rights Reserved