Ngày 26 tháng 3 năm 2023
 urenconghean@gmail.com   -    02383.899.369
Quan hệ cổ đông TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Version V1.0 © 2021 - URENCO NGHE AN - Design & Develop by Govin Viet Nam . All Rights Reserved