Ngày 8 tháng 6 năm 2023
 urenconghean@gmail.com   -    02383.899.369
Quan hệ cổ đông Nghị Quyết HĐQT về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Version V1.0 © 2021 - URENCO NGHE AN - Design & Develop by Govin Viet Nam . All Rights Reserved